Donji Grahovljani

U mjestu Donji Grahovljani stoji ruševna crkva Svetih Petra i Pavla iz 1782. godine, koja predstavlja jedan od najvrednijih spomenika kulture u pakračkom kraju. Crkva je sagrađena izvan danas napuštenog sela na istaknutom brežuljku. Radi se o arhitektonski jednostavnoj građevini s polukružnim svetištem koja ima zvonik podignut iznad glavnog pročelja. U glavi pročelja nalaze se ukrasi s motivom kvadrata s dijagonalama. Unutrašnjost crkve nadvisuje bačvasti svod, a nekada je u njoj stajao i velik ikonostas s rokoko rezbarijama sa šest nizova ikona. Nažalost, toga ikonostasa više nema. Godine 1876. građevina je obnovljena, a budući da neko vrijeme selo nije imalo svećenika, dolazio je služiti službu svećenik iz Kusonja. Prije spomenute crkve na istom su mjestu stajale dvije drvene crkve posvećene također Svetom Petru i Pavlu (jedna od 1680. do 1745. godine, a druga od 1745. godine do gradnje današnje zidane crkve). Hram je danas u ruševnom stanju, a nepoznati počinitelji odvezli su crijep sa crkve 1997. godine.261 Parohijski dom je obnovljen 2007. godine.

IZVOR
D. Dakić, Prilozi za monografiju sela Donji Grahovljani, Donji Grahovljani 1983, 17-19; Šematizam pravoslavne srpske eparhije pakračke za godinu 1898, Pakrac 1898., 52.