O VSNM

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Pakraca  je neprofitno pravno lice, osnovano s ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja srpske zajednice na području Grada Pakraca. Pripadnici srpske zajednice s područja Grada Pakraca u Vijeće biraju svoje predstavnike, u skladu sa zakonom, radi učestvovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima koji su od interesa za srpsku zajednicu.

Sukladno odluci VSNM Grada Pakraca, članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju bez naknade troškova.

Prema Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, s ciljem unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju, na način i pod uvjetima propisanim ovim Ustavnim zakonom, svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne  samouprave.

Vijeća nacionalnih manjina u jedinici teritorijalne samouprave imaju pravo:

  • predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za una­prje­đivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave,
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine,
  • davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja